1. ഇന്ദുമതി

    1. നാ.
    2. ഭോജൻറെ സഹോദരി, അജരാജാവിൻറെ ഭാര്യ, ദശരഥൻറെ മാതാവ്
    3. പൗർണമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക