1. ഇന്ദുലോഹം, ഹകം

    1. നാ.
    2. വെള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക