1. ഇന്ദ്രജയൻ

  1. നാ.
  2. ഒരു വാസ്തുദേവത
 2. ഇന്ദ്രജ്യൻ

  1. നാ.
  2. ബൃഹസ്പതി
  3. ഇന്ദ്രനാൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക