1. ഇന്ദ്രധ്വജം

    1. നാ.
    2. ശത്രുഭയം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് രാജാക്കന്മാർ പൂജിക്കേണ്ട ധ്വജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക