1. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം

    1. നാ. പുരാണ.
    2. പാണ്ഡവരാജധാനി, ഇന്നത്തെ ഡൽഹി, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥമെന്നും പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക