1. ഇന്ദ്രമഹം

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചുനടത്തുന്ന മഹം, ഇന്ദ്രാത്സവം
    3. മഴക്കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക