1. ഇന്ദ്രവൃദ്ധ

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, താമരമുള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക