1. ഇന്ദ്രശത്രു

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രൻ ശത്രുവായിട്ടുള്ളവൻ
    3. ഇന്ദ്രൻറെ ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക