1. ഇന്ദ്രസേന

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രൻറെ സേന
    3. നളൻറെ പുത്രി
    4. പാഞ്ചാലിയുടെ പൂർവജന്മത്തിലെ പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക