1. ഇന്ദ്രിയഗോചര

    1. വി.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടറിയാവുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക