1. ഇന്ദ്രിയജയം

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക