1. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽനിന്നും നിവർത്തിപ്പിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയസംയമം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക