1. ഇന്ദ്രിയപദാർഥം

    1. നാ.
    2. ജൈവപദാർഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക