1. ഇന്ദ്രിയവശഗൻ

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വശപ്പെട്ടവൻ, വിഷയസുഖങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക