1. ഇന്ദ്രിയവസ്തു

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയപദാർഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക