1. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം

    1. നാ.
    2. ബീജനിർഗമനം
    3. ശുക്ലംപോക്ക്, ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക