1. ഇന്ദ്രിയേശൻ

    1. -
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയവൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക