1. ഇന്ധം

    1. നാ.
    2. ഇന്ധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക