1. ഇന്ധനം

    1. നാ.
    2. വിറക്, തീകത്തിക്കാനുള്ള സാധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക