1. ഇന്ന

  1. വി.
  2. നിർദിഷ്ടവാചിയായ സർവനാമവിശേഷണം, ഏതെന്നുള്ള നിർദിഷ്ടവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
 2. ഇന്ന്1

  1. അവ്യ.
  2. ഈ ദിവസം
 3. ഇന്ന്2

  1. വ്യാക.
  2. "ഉവ്" എന്ന ഉദ്ദേശികാപ്രത്യയത്തിനു മുൻപ് "ഇൻ" എന്ന ഇടനില ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപം. ഇടനിലയിലെ "ൻ" എന്നതിന് ഇരട്ടിപ്പ്. ഉദാ: മാവിന്ന്, കണ്ണിന്ന്. "ൻ" എന്നതിന് ഇരട്ടിപ്പു കൂടാതെയും രൂപം. ഉദാ: മാവിന്, കണ്ണിന്
 4. ഇനൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. രാജാവ്
  4. പ്രഭു, യജമാനൻ
 5. ഇന്നാ

  1. വ്യാ.
  2. ഇതാ, ഏതെങ്കിലും സാധനം മറ്റൊരാൾക്കു കൊടുക്കുവാനായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപറയുന്നത്, പ്രായംകുറഞ്ഞവരോടു പറയുമ്പോൾ, ഉദാ: ഇന്നാ, പിടിക്കു
 6. ഈന്നി, ഈന്റി

  1. അവ്യ.
  2. എന്യെ, കൂടാതെ
 7. ഇന്നി1

  1. അവ്യ.
  2. ഇനി, ഇന്നുമുതൽ, ഇതുമുതൽക്ക്
 8. ഇന്നി2

  1. അവ്യ.
  2. അല്ലാതെ, കൂടാതെ
 9. ഇന്നേ

  1. അവ്യ.
  2. ഇന്നുതന്നെ
  1. വി.
  2. ഇന്നത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക