1. ഇന്നാളത്തെ

    1. -
    2. ഇന്നാൾ കഴിഞ്ഞ, അടുത്തുകഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക