1. ഇന്നാൻ

    1. സ.നാ.
    2. ഇന്ന ആൾ, നിർദേശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി, ഏത്ആൾ, ആര്
  2. ഇന്നോൻ

    1. വര്‍ത്സ്യനകാരം സ.നാ.
    2. ഇന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക