1. ഇന്നാർ

    1. നാ.
    2. ഇന്നാൻ എന്നതിൻറെ ബഹുവചനം
    1. സ.നാ.
    2. ഇന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക