1. ഇന്നാൾ1

  1. സ.നാ.
  2. ഇന്ന ആൾ
 2. ഇന്നാൾ2

  1. അവ്യ.
  2. ഈദിവസം, നടക്കുന്ന ദിവസം, ഇന്നേ ദിവസം
  3. മുമ്പ് ഒരുദിവസം, അൽപകാലത്തിനുമുൻപ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക