1. ഇന്നിന്ന

    1. വി.
    2. ഇത്, ഇത് എന്നു പ്രത്യേകം നിർദേശിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക