1. ഇന്നി1

  1. അവ്യ.
  2. ഇനി, ഇന്നുമുതൽ, ഇതുമുതൽക്ക്
 2. ഇന്നി2

  1. അവ്യ.
  2. അല്ലാതെ, കൂടാതെ
 3. ഈന്നി, ഈന്റി

  1. അവ്യ.
  2. എന്യെ, കൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക