1. ഇന്നേ

    1. അവ്യ.
    2. ഇന്നുതന്നെ
    1. വി.
    2. ഇന്നത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക