1. ഇപ്പരിച്

    1. അവ്യ.
    2. ഈ വിധം, ഇപ്രകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക