1. ഇപ്പഴ്, ഇപ്പള്

    1. അവ്യ.
    2. ഇപ്പോൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക