1. ഇപ്പൊഴുത്

    1. അവ്യ.
    2. ഇപ്പോൾ, ഈസമയത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക