1. ഇപ്പോ, ഇപ്പൊ

    1. അവ്യ.
    2. ഇപ്പോൾ (സങ്കുചിതരൂപം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക