1. ഇബിലീസ്, ഇബ്ലീസ്

    1. നാ.
    2. പിശാച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക