1. ഇഭനിമീലിക

    1. നാ.
    2. കാണാത്തഭാവം, ഗജനിമീലിക
    3. കഞ്ചാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക