1. ഇഭപൻ

    1. നാ.
    2. ഇഭപാലൻ, ആനക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക