1. ഇമ

  1. നാ.
  2. കൺപീലി, കൺപോളയിലെ രോമം. പ്ര. ഇമപൂട്ടുക = കണ്ണടയ്ക്കുക; ഇമവെട്ടുക = കണ്ണടച്ചുതുറക്കുക
 2. ഇമി

  1. നാ.
  2. ഉപ്പുടി
 3. ഇമ്മി

  1. നാ.
  2. അല്പം, വളരെക്കുറച്ച്, ഇത്തിരി
  3. ഒരു കീഴ്ക്കണക്ക്, (ഭിന്നസംഖ്യ) ഇരുപത്തൊന്ന് അണു കൂടിയത്, കീഴ്മുന്തിരികയുടെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക