1. ഇമപ്പളവ്

    1. നാ.
    2. അല്പനേരം, നിമിഷനേരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക