1. ഇമയം

    1. നാ.
    2. സ്വർണം
    3. മന്ദരപർവതം
    4. ഹിമാലയം
    5. മഹാമേരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക