1. ഇമയവർ, ഇമയോർ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. കണ്ണ് ഇമയ്ക്കാത്തവർ, ദേവന്മാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക