1. ഇമരുക

    1. ക്രി.
    2. കടുത്തവേദനകൊണ്ടു ശബ്ദിക്കുക, ഞരങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക