1. ഇമാം

  1. നാ.
  2. മാർഗദർശകൻ, നേതാവ്, ഇസ്ലാമിക പുരോഹിതൻ, പള്ളിയിൽ കൂട്ടുനമസ്കാരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആൾ
 2. ഇമം

  1. നാ.
  2. മഞ്ഞ്
  3. ചന്ദനം
  4. തണുപ്പ്
 3. ഈമം

  1. നാ.
  2. ശ്മശാനം
  3. ചിത
  4. ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക