1. ഇമിറ്റേഷൻ

    1. നാ.
    2. അനുകരണം, പകർപ്പ്, കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക