1. ഇമ്പാച്ചി

    1. നാ.
    2. കുട്ടികളെ പേടിപ്പെടുത്താൻ പറയുന്ന ശബ്ദം, ഉമ്മാക്കി, പിശാച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക