1. ഇമ്മി

    1. നാ.
    2. അല്പം, വളരെക്കുറച്ച്, ഇത്തിരി
    3. ഒരു കീഴ്ക്കണക്ക്, (ഭിന്നസംഖ്യ) ഇരുപത്തൊന്ന് അണു കൂടിയത്, കീഴ്മുന്തിരികയുടെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക