1. ഇമർച്ച

    1. നാ.
    2. പുകച്ചിൽ
    3. ചൊറിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക