1. ഇയക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
    3. പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുക, ചലിപ്പിക്കുക, അനക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക