1. ഇയക്കൻ, ഇശക്കൻ

    1. നാ.
    2. യക്ഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക