1. ഇയത്തക

    1. വി.
    2. വളരെ ചെറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക