1. ഇയലുക

    1. ക്രി.
    2. ഉണ്ടായിരിക്കുക, ചേരുക, ധരിക്കുക, കൈക്കൊള്ളുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക