1. ഇയലൽ

    1. നാ.
    2. നന്മ
    3. സ്വഭാവം, സത്സ്വഭാവം (പ.മ.)
    4. മുറ, നിയമം
    5. ക്രമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക