1. ഇയാൾ, ഇയ്യാൾ

    1. സ.നാ.
    2. ഈ ആൾ, താൻ, നിങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക